ความรับผิดชอบต่อสังคม

CSR

หนังสือชุดสำหรับเด็ก “จุดประกายความคิดเพื่อชีวิตที่สดใส”

หนังสือชุดสำหรับเด็ก “จุดประกายความคิดเพื่อชีวิตที่สดใส” เป็นโครงการที่ริเริ่มจากโคเวสโตร (ประเทศไทย) เป็นประเทศแรกในโลก ซึ่งหนังสือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องผลกระทบจากการทิ้งขยะไม่ถูกวิธีที่จะส่งผลต่อระบบนิเวศโดยเฉพาะท้องทะเลโดยจะนำเสนอเนื้อหาผ่านเรื่องราวการผจญภัยที่สนุกสนานและกิจกรรมวาดภาพระบายสี โดยหนังสือชุดดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ), และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ โคเวสโตรได้ผลิตหนังสือชุดสำหรับเด็ก “จุดประกายความคิดเพื่อชีวิตที่สดใส” จำนวน 25,000 เล่มโดยจะมอบให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้จะนำหนังสือบางส่วนไปต่อยอดเป็นกิจกรรมอาสาสมัครของพนักงานในบริษัทฯ เพื่อไปแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนและชุมชนโดยรอบศูนย์การผลิตโคเวสโตรในประเทศไทยอีกด้วย

Title
Bright Minds for a Brighter World
Date
Wednesday, June 21, 2017
Download