เศรษฐกิจหมุนเวียน – ปิดลูปการใช้ทรัพยากร

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเติบโตของจำนวนประชากร วิถีชีวิตที่ไม่ยั่งยืน การจะเอาชนะความท้าทายระดับโลกเหล่านี้จำเป็นต้องใช้แนวคิดเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy) เข้ามาช่วยจัดการ สำหรับโคเวสโตร เป้าหมายของเราคือการประยุกต์เอาหลักการเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนเข้ามาในโครงสร้างการดำเนินกิจการของเรา ในฐานะผู้บุกเบิกการปฏิรูปอุตสาหกรรมพลาสติก

ผลิต บริโภค กำจัดทิ้ง ซึ่งเปรียบเหมือนการเดินรถทางเดียว คือแนวคิดแบบเศรษฐกิจเส้นตรงตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการบริโภค ที่เริ่มจากการใช้ทรัพยากร ผลิต และกลายเป็นขยะ สิ่งเหล่านี้ไม่อาจสอดคล้องกับความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและรักษาโลกของเรา เราต้องเปลี่ยนความคิดเดิมจากการใช้สิ่งต่างๆ แค่เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง

 

การเปลี่ยนไปสู่โลกแห่งการหมุนเวียนอย่างยั่งยืน คือวิสัยทัศน์สำหรับสังคมโดยรวมและกำลังได้รับความสนใจอย่างมาก ด้วยความร่วมมือกัน เราสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนที่จะช่วยให้โลกที่เราอยู่อาศัยมีความยั่งยืน สดใส และสะอาดยิ่งขึ้น โดยอุตสาหกรรมพลาสติกมีบทบาทสำคัญในการเร่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ นั่นเพราะพลาสติกสามารถพบเจอได้ในทุกพื้นที่ของวิถีชีวิตสมัยใหม่และเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาเร่งด่วนในปัจจุบัน

 

โคเวสโตรในฐานะผู้ริเริ่ม

โคเวสโตรมุ่งเน้นที่วิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะพัฒนาเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน และปรารถนาที่จะตอบสนองต่อความสนใจของทั้งลูกค้าและผู้บริโภคที่มีแนวทางคล้ายกัน โดยการนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความท้าทายทั้งจากในส่วนของการเมือง วิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจ และมุ่งมั่นพัฒนาสวัสดิภาพของพนักงานของเรา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ชัดเจนเราได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ในปี พ. ศ. 2562 ซึ่งมุ่งหวังที่จะสร้างรูปแบบการหมุนเวียนในทุกภาคธุรกิจของเรา

 

วัสดุทางเลือกและนวัตกรรมการรีไซเคิล

ด้วยแผนเชิงกลยุทธ์ เป้าหมายหลักของเราคือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และผลิตพลาสติกด้วยวิธีที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงและไม่ทำลายภูมิอากาศ ด้วยการใช้วัตถุดิบทางเลือกและพลังงานทดแทน เรามุ่งมั่นผลักดันลดการทิ้งพลาสติกลงสู่สิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยของเสียและจัดการของเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้น เรากำลังทำงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมที่จะช่วยปรับปรุงและส่งเสริมการนำผลิตภัณฑ์และวัสดุที่ใช้แล้วกลับมารีไซเคิลใช้ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) และเพื่อการสร้างโซลูชั่นเพื่ออนาคต เราตั้งใจที่จะร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนของธุรกิจให้ได้มากที่สุด ด้วยการทำงานร่วมกันนี้ เราจะไม่เพียงแต่ตระหนักถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการช่วยให้โลกใบนี้สดใสยิ่งขึ้นสำหรับเราทุกคนอีกด้วย