มาตรฐานระดับสูงในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท

ยึดมั่นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

การดำเนินงานทั่วโลกของโคเวสโตรยึดหลักการในการดำเนินธุรกิจอันอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานต่างๆ ซึ่งปฏิบัติกันทุกประเทศทั่วโลก ดังนั้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับจึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับพนักงานโคเวสโตรทุกคน

โคเวสโตรดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อจริยธรรม และปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่

การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ หมายถึง การกระทำด้วยความสุจริตและปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและจริยธรรมตลอดทุกเวลา ซึ่งนโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ก่อให้เกิดกรอบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่มีพื้นฐานจากความชำนาญการ ความยุติธรรม และความน่าเชื่อถือ

แนวปฏิบัติขององค์กรมีที่มาจากสำนึกความรับผิดชอบ ตลอดจนหลักการด้านจรรยาบรรณ ชื่อเสียงของโคเวสโตรคือเหตุผลหลักที่สะท้อนในค่านิยมของเรา ผู้มีส่วนได้เสียของเราคาดหวังให้เราดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์

หลักในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นรากฐานที่บริษัทฯ ตลอดจนพนักงานแต่ละคนใช้ในการตัดสินใจ เพราะการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับจะกำหนดขอบเขตพฤติกรรมในฐานะพนักงาน