ข้ามพ้นกรอบจำกัด ผลักดันการเติบโต

สร้างสรรค์เพื่อโลกที่สดใส

โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความท้าทายอันยิ่งใหญ่ที่ต้องเอาชนะ โคเวสโตรเองให้ความช่วยเหลือต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสังคม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยสร้างกำไร ด้วยวิธีนี้เอง บริษัทต้องการที่จะข้ามพ้นกรอบจำกัด และสร้างสรรค์ให้เกิดโลกที่สดใส การดำเนินการทั้งหมดของบริษัทจึงตั้งอยู่บนพื้นฐานค่านิยมของบริษัท 3 ประการ คือ ความใฝ่รู้ ความกล้าหาญ และความมีสีสัน
Attitude

แนวโน้มต่างๆ ของโลก อันได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การโยกย้ายขนส่งที่เพิ่มมากขึ้น การเติบโตของประชากรโลก และการขยายตัวของเมืองที่เพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ แต่โคเวสโตรไม่เคยเกรงกลัว เรากลับมองเป็นโอกาสที่ช่วยให้เราก้าวพ้นกรอบจำกัดความเป็นไปได้

วิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่

เพื่อมุ่งสู่อนาคต บริษัทมีวิสัยทัศน์ที่เรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่เป็นแนวทาง นั่นคือ บริษัทต้องการสร้างสรรค์ให้โลกสดใส ซึ่งจะบรรลุได้ด้วยการพัฒนาวัสดุโพลิเมอร์ระดับพรีเมียม ส่งเสริมนวัตกรรม สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน มีเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ช่วยรักษาผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างค่านิยมของเราให้สอดคล้องกับหลักความยั่งยืน คือ “คน โลก ผลประกอบการที่ดี”

ค่านิยมที่สร้างแรงบันดาลใจ

เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์นี้ โคเวสโตรต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกร้องตลอดจนส่งเสริมให้มีนวัตกรรมและการดูแลอย่างรับผิดชอบ บริษัทจึงมียึดมั่นในค่านิยม 3 ประการที่สะท้อนวิธีคิดและการดำเนินงานของเรา และยังใช้เป็นแนวทางแก่พนักงานทุกคนในองค์กร

ความใฝ่รู้ : บริษัทเปิดรับความคิดใหม่ๆ กระหายความก้าวหน้า และแสวงหาการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ความใฝ่รู้ทำให้เรารับฟังอย่างตั้งใจ และนำเสนอวิธีการแก้ไขที่สร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับความต้องการ และเหนือความคาดหมาย

ความกล้าหาญ : บริษัทมองไปยังอนาคตและเห็นโอกาส ในขณะที่คนอื่นเห็นเพียงข้อจำกัด และในขณะที่คนอื่นๆ ตั้งคำถามว่า “ทำทำไม?” เราตอบว่า “ทำไมถึงจะไม่ทำ?” ความรู้และประสบการณ์ของเราทำให้เราสามารถก้าวข้ามกรอบจำกัดที่มีอยู่ได้

ความมีสีสัน : ในโลกธุรกิจที่มักจะเป็นสีทึมเทา โคเวสโตรจะเป็นความหลากหลายที่มีสีสัน การมองโลกในแง่ดี และความคิดสร้างสรรค์ เพราะรู้ว่ามุมมองที่แตกต่างกันจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างริเริ่มสร้างสรรค์